A “NYERJ A KEDVENCEIDDEL” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

 

Az akció időtartama: 2022. június 18 - 19.


Ez a dokumentum az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. által indított “NYERJ A KEDVENCEIDDEL” nyereményjátékról szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani az akció alatt:


1. SZEKCIÓ: A SZERVEZŐ

1.1     A “NYERJ A KEDVENCEIDDEL” nyereményjáték (a továbbiakban “az Akció / a Játék”) szervezője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., amelynek székhelye Románia, Bucuresti (Bukarest), Soseaua Virtutii ú. 148 szám. E47, 6. kerület, bejegyezve az Ilfov megyei Cégbíróságon a J40/372/2002 számon, adószáma RO 14399840, bankszámlaszáma RO38 BRDE 450S V883 7600 4500, megnyitva a BRD GSG-SMCC banknál, képviselő Robert Berza - CEO (a továbbiakban „A Szervező”), mint a www.fashiondays.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője, melynek e-mail címe: fashion@fashiondays.hu.

1.2     A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „A szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. Az Akcióban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat.

1.3     A nyilvánosság érdekében a szabályzat minden érdekelt személy rendelkezésére áll, ingyenesen, www.fashiondays.hu weboldalon.


2. SZEKCIÓ: A JÁTÉK HELYE ÉS IDŐTARTAMA

A Játék online kerül megrendezésre, a Szervező, a Fashion Days® weboldalán, a https://www.fashiondays.hu-n 2022. június 18. 07:00-től június 19. 21:00-ig tartó időszakban. Az Akcióval kapcsolatos további információkat a Szervező hivatalos honlapja, a www.fashiondays.hu, valamint annak aloldala tartalmazhat. A Szervező ezen felületen keresztül ad az Akcióval kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.


3. SZEKCIÓ: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1   A Játékban való részvételre jogosult minden olyan személy, aki:

a) 2022. június 18. napjáig betöltötte a 18. életévét

b) rendelkezik egy regisztrált felhasználói profillal a fashiondays.hu-n vagy a Fashion Days mobilapplikáción 

c) a játék időtartama alatt (2022. június 18. 07:00-től június 19. 21:00-ig) legalább egy terméket elment a www.fashiondays.hu-n vagy a Fashion Days mobilapplikáción Kedvencek listájába, és nem távolította el onnan.

d) feliratkozott a Fashion Days hírlevelére

A Szervező (a Fashion Days és az Extreme Digital - eMag Kft.) alkalmazottai, valamint házastársaik és rokonaik a 4. fokozatig, nem jogosultak a játékban való részvételre.

3.2    Amennyiben a játék valamely nyertese valamilyen okból cselekvőképtelen (teljes, vagy részleges cselekvőképtelenség), törvényes gyámja is átveheti a Nyereményt, aki aláírja az átadás - átvételi jegyzőkönyvet a Nyertes nevében, valamint egy nyilatkozatot, amely mentesíti a Szervezőt az adott nyeremény átadásából származó, bármely felelősség alól, valamint bármely jellegű, a nyereménnyel kapcsolatos kártérítés vagy követelmény kifizetése alól.

3.3    Szervező fenntartja a jogot a felhasználó Nyereményjátékban történő részvételének felülvizsgálatára. Szervező a felülvizsgálatot saját hatáskörben folytatja le, illetve bírálja el, így saját hatáskörben, indokolási kötelezettség nélkül dönthet felhasználók Nyereményjátékból történő kizárásáról.


4. SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ NYEREMÉNYE

4.1    A Szervező által felajánlott nyeremény:

Egy darab (1 db) 50 000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékű Fashion Days vásárlási utalvány, mely kizárólag a www.fashiondays.hu-n vagy a Fashion Days mobilapplikáción használható fel az utalvány jóváírását követő 30 napon belül, egyszeri vásárlás alkalmával.

Az utalvány nem átruházható, nem visszatéríthető, valamint készpénzre nem váltható.


5. SZEKCIÓ: A SORSOLÁS

5.1    A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező az Akció lezárultával 1 fő nyertest sorsol a felajánlott 1 db nyereményhez véletlenszerű módon, valamint pótnyerteseket egy zárt számítógépes rendszer, a www.random.org segítségével, mely védett külső beavatkozásoktól. A Résztvevő az Akcióban való részvételével elfogadja, hogy a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem él.

5.2   A sorsolás 2022. június 22-én kerül megrendezésre az 5.1. pont szerinti módon.

5.3   A Szervező pótnyerteseket is sorsol ugyanezzel a módszerrel. A Pótnyertes átveheti az eredetileg kisorsolt Nyertes helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kisorsolt Nyertes valamilyen okból nyereményét nem kaphatja meg.

5.4   A nyereményjátékban való részvételével Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása a regisztrációs adatai, valamint a Szervező által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik.


A Nyertes azonosítása a nyertessége tényének megállapítását követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a Promóció során, vagy azt követően derül ki, a Játék a Felhasználó/Nyertes vonatkozásában érvénytelen, a Nyertes helyébe a pótnyertes lép


6. SZEKCIÓ: A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1    A Nyertes a sorsolást követően azonnal kap értesítést e-mailben, arra az e-mail címére, mellyel profilt regisztrált a www.fashiondays.hu-nA Szervező a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a Nyertest, az általa megadott e-mail útján is. Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja értesíteni, elérhetőség hiánya, vagy a Nyertes által megadott pontatlan információk miatt, úgy a Nyertes a játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja.

6.3.   A Nyeremény akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. Valótlan adatok esetén, a Nyertes a játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja.

6.4    Miután a Nyertes számára a nyeremény átadásra kerül, a Szervezőt további költség nem terheli.

6.5    Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni az Akcióból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

6.6     A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.


7. KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS ADÓK

Bármely egyéb, a nyereménnyel kapcsolatos, adóügyi, vagy más jellegű kötelezettség kizárólag a nyertest terheli.


8. SZEKCIÓ: VITÁS KÉRDÉSEK

8.1   Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat előírásai szerint történik. Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a www.fashiondays.hu Általános Felhasználási Feltételeit (elérhető: http://www.fashiondays.hu/page/terms/) kell megfelelően alkalmazni.

8.2    Ha a Résztvevő a jelen Szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

8.3    A Részvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szervező székhelye szerint illetékes igazságszolgáltatási szervek fogják ezeket rendezni.


9. SZEKCIÓ: FELELŐSSÉG

9.1     A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

a) Ha a nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel az akaratától független és a Szervezőnek nem felróható okokból.

b) A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett e-mailekért. 

c) Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében;

d) A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a szabályzatot.

9.2     A Szervező fenntartja annak jogát, hogy az Akciót a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

9.3     Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.


10. SZEKCIÓ: ADATBIZTONSÁG

10.1     Az adatokat a titoktartási és biztonságos adatfeldolgozási törvények védik.

10. 2    A Szervező, akinek személyes jellegű adatfeldolgozói száma 6606, felelősséget vállal a 677/2001 számú, az adatok védelméről szóló törvény előírásainak betartására. Következésképpen, a Szervező kötelezettséget vállal, hogy a jelen Játékban résztvevők/nyertesek személyes adatait bizalmasan, a jelen Szabályzatnak és a vonatkozó román jogszabályoknak megfelelően kezeli.

10.3     A Szervező a Játékban részt vevő minden személy számára biztosítja a 677/2001 számú törvényben foglalt jogait.

10.4     A résztvevők kérésére, a Szervező kötelezettséget vállal az alábbiakra:

a) tudatja az igénylővel, ingyen, évente egyszer, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek vagy sem;

b) kijavítja, időszerűsíti, letiltja, törli, illetve névtelenné teszi azon adatokat, amelyek feldolgozása nem felel meg a 677/2001 számú, a személyes adatok feldolgozásáról és a személyes adatok szabad áramlásáról szóló törvény követelményeinek.

c) az igénylő kérésére leállítja a személyes jellegű adatok feldolgozását.

10. 5    A Szervező felelősséget vállal, hogy a személyes jellegű adatokat nem adja ki harmadik félnek, kivéve azon helyzeteket, amelyekben a Szervezők kötelesek betartani a hatályos adóügyi jogszabályok rendelkezéseit.

10.6     Az Akció folyamatának minden lépésével kapcsolatban (beleértve: adatgyűjtés, a Nyertes értesítése) a Nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését az Akcióhoz való csatlakozással.  Az utólagos feldolgozás céljára, a személyes jellegű adatokat névtelenné alakítják át és kizárólag statisztikai célokra tárolják.

10.7    Amennyiben a versenyben résztvevő kifejezett beleegyezését adta a személyes jellegű adatainak a Szervező (illetve ennek képviselője) által való utólagos feldolgozására, ezen ügyleteket a Szervező végrehajthatja a beleegyezés visszavonásának időpontjáig, illetve az írott igénylés benyújtásáig, az alábbi címre: fashion@fashiondays.hu, amely esetben az adatkezelő haladéktalanul törli ezeket.

10.8    A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.Budapest, 2022. június 18.

a Játék szervezője S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

 www.fashiondays.hu

Minden jog fenntartva!